B3-5.3-09, Analiza raportu kredytowego DU (12.04.2019)

17.02.2021

Wprowadzenie

W tym temacie opisano, w jaki sposób DU analizuje dane z raportów kredytowych i wymagania, które pożyczkodawcy muszą spełnić w odpowiedzi na komunikaty dotyczące wyników kredytowych. Ten temat obejmuje:

ZapytaniaPożyczkodawca powinien zbadać zapytania, aby ustalić, czy stanowią one potencjalne źródła nieujawnionego kredytu. W przypadku pozyskania nowego zadłużenia pożyczkodawca może być zmuszony do poprawienia wniosku kredytowego i ponownego jego złożenia.

Trendowe dane kredytoweKredytodawcy nie są zobowiązani do analizowania trendów danych kredytowych w raporcie kredytowym. Aby uzyskać więcej informacji, patrz B3-2-03, Czynniki ryzyka ocenione przez DU.

Pominięte kontaDokumentacja uzupełniająca jest wymagana, gdy we wniosku kredytowym pominięto zobowiązanie z tytułu raportu kredytowego o saldzie większym od zera.

Linie handlowe dla autoryzowanych użytkownikówDU bierze pod uwagę linie handlowe raportów kredytowych wyznaczone jako linie transakcji autoryzowanych użytkowników w ramach oceny ryzyka kredytowego DU. Jednak pożyczkodawca musi przejrzeć linie handlowe raportu kredytowego, w których wnioskodawca został wyznaczony jako upoważniony użytkownik, aby upewnić się, że linie handlowe dokładnie odzwierciedlają historię kredytową pożyczkobiorcy. Jeżeli pożyczkodawca uważa, że ​​linie handlowe autoryzowanego użytkownika nie są dokładnym odzwierciedleniem historii kredytowej pożyczkobiorcy, pożyczkodawca powinien ocenić historię kredytową pożyczkobiorcy bez korzystania z tych linii handlowych i zastosować ostrożną ocenę dotyczącą zawierania umów przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o gwarantowaniu emisji. Aby pomóc pożyczkodawcy w przeglądzie linii handlowych upoważnionych użytkowników, DU wysyła komunikat zawierający nazwę wierzyciela i numer rachunku dla każdego zidentyfikowanego profilu handlowego autoryzowanego użytkownika.

Zapewniając, że linie handlowe są dokładnym odzwierciedleniem historii kredytowej pożyczkobiorcy, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pożyczkobiorca ma kilka autoryzowanych kont użytkowników, ale ma tylko kilka własnych, pożyczkodawca powinien ustalić:

stosunek pożyczkobiorcy do właściciela rachunku

czy pożyczkobiorca korzysta z konta, oraz

jeżeli pożyczkobiorca dokonuje wpłat na rachunek.

Jeśli linia handlowa autoryzowanego użytkownika należy do innego pożyczkobiorcy na pożyczce hipotecznej, nie jest potrzebne żadne dodatkowe dochodzenie. Z drugiej strony, jeśli pożyczkobiorca ma kilka linii handlowych w dobrej kondycji i tylko niewielką liczbę autoryzowanych kont użytkowników, pożyczkodawca może ustalić, że:

konta autoryzowanych użytkowników miały minimalny, jeśli w ogóle, wpływ na ogólny profil kredytowy pożyczkobiorcy; i

informacje zawarte w raporcie kredytowym dokładnie odzwierciedlają historię kredytową kredytobiorcy.

Pożyczkodawca nie jest zobowiązany do przeglądu linii handlowych upoważnionego użytkownika, który należy do małżonka pożyczkobiorcy, gdy małżonek nie jest objęty transakcją hipoteczną.

Aby zapoznać się z ręcznym rozważaniem gwarantowania autoryzowanych użytkowników kredytu, patrz B3-5.3-06, Autoryzowani użytkownicy kredytu.

Sporny raport kredytowy TradelinesGdy raport kredytowy zawiera linie handlowe kwestionowane przez pożyczkobiorcę, DU najpierw oceni ryzyko związane z plikiem sprawy pożyczki przy użyciu wszystkich linii handlowych, w tym spornych. Jeśli DU wyda zalecenie Zatwierdź, korzystając z kwestionowanych linii handlowych, nie jest wymagana żadna dodatkowa dokumentacja ani żadne działanie. DU wyda komunikat dotyczący tego scenariusza.

Jeśli DU nie wyda zalecenia Zatwierdź przy włączaniu spornych linii handlowych, DU dokona ponownej oceny ryzyka bez korzystania z kwestionowanych linii handlowych. Jeśli DU będzie następnie w stanie wydać zalecenie Zatwierdź, pożyczkodawca musi zbadać linie handlowe w celu ustalenia, czy pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za rachunki lub czy informacje o koncie są dokładne lub kompletne.

Jeżeli pożyczkobiorca nie jest odpowiedzialny za sporne rachunki, pożyczkodawca musi uzyskać dokumentację potwierdzającą i może dostarczyć pożyczkę jako pożyczkę DU. W przypadku spornych linii handlowych nie są konieczne żadne dalsze działania.

Jeśli pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za sporne konto, pożyczkodawca musi zbadać informacje, w tym określić aspekt linii handlowej, który jest przedmiotem sporu. Jeżeli pożyczkobiorca jest w stanie przedstawić dokumentację obalającą wszelkie niekorzystne informacje (takie jak anulowane czeki), pożyczkodawca może dostarczyć pożyczkę jako pożyczkę DU.

Jeśli pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za sporne konto, a informacje o koncie i linii handlowej są dokładne i kompletne, pożyczka nie kwalifikuje się do dostarczenia jako pożyczka DU. Pożyczkodawca może ręcznie zabezpieczyć pożyczkę, jeśli transakcja kwalifikuje się do ręcznego ubezpieczenia.

Miesięczne płatności za sporne linie handlowe muszą być uwzględnione we wskaźniku zadłużenia do dochodów, jeżeli rachunki należą do pożyczkobiorcy.

Uwaga : Linie handlowe zgłoszone jako dług medyczny nie są pokazywane w spornym komunikacie dotyczącym linii handlowej. W związku z tym pożyczkodawcy nie są zobowiązani do badania spornych branż medycznych.

Przykłady

Poniższe scenariusze są przykładami, kiedy pożyczka otrzymująca Zatwierdzoną / Kwalifikowalną rekomendację ze sporną linią handlową wykluczoną z oceny ryzyka DU kwalifikuje się do dostawy jako pożyczka DU:

Rachunek pożyczkobiorcy został skierowany do windykacji przez wierzyciela. Następnie pożyczkobiorca spłacił rachunek, ale spłata nie została odnotowana na linii handlowej. Pożyczkobiorca wniósł o umieszczenie sporu na linii handlowej. Informacje o tradingu były dokładne, ale ponieważ nie odzwierciedlały spłaty rachunku przez pożyczkobiorcę, można je uznać za niekompletne. Pożyczkobiorca musi przedstawić dokumentację, że konto zostało w pełni opłacone.

Pożyczkobiorca i jego syn mają to samo imię (Senior i Jr.). Raport kredytowy pożyczkobiorcy zawiera tradycję, która faktycznie należy do syna. Linia handlowa została zgłoszona jako kwestionowana. Pożyczkobiorca może potwierdzić, że nie jest zobowiązany do posiadania rachunku.

Podmiot obsługujący sporną pożyczkę wskazuje na opóźnioną płatność w styczniu poprzedniego roku. Pożyczkobiorca może przedstawić dokumentację (np. Anulowane czeki lub wyciągi bankowe) wskazującą, że płatność została dokonana w terminie.

Poniższy scenariusz jest przykładem sytuacji, w której pożyczka otrzymująca Zatwierdzoną / Kwalifikującą się rekomendację ze sporną linią handlową wykluczoną z oceny ryzyka DU nie kwalifikuje się do dostarczenia jako pożyczka DU:

Raport kredytowy wskazuje na sporną tradycję dotyczącą refinansowania kredytu hipotecznego kredytobiorcy. Linia handlowa wskazuje na 60-dniowe opóźnienie w płatnościach w styczniu poprzedniego roku. Pożyczkobiorca nie może przedstawić żadnej dokumentacji potwierdzającej, że płatność została dokonana w terminie.

Porównanie długu DUDU porównuje salda i płatności długów w raporcie kredytowym z długami we wniosku o pożyczkę. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pożyczkodawca musi potwierdzić, że wszystkie długi z raportu kredytowego są uwzględnione we wniosku kredytowym i dostarczyć dokumentację uzasadniającą wykorzystanie płatności i sald niższych niż te w raporcie kredytowym. Jeżeli zadłużenie wpływa na stosunek zadłużenia do dochodów w stopniu większym niż dopuszczalne tolerancje, pożyczkodawca musi dodać dług do wniosku o pożyczkę i ponownie złożyć pożyczkę. W przeciwnym razie pożyczkodawca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą pominięcie wniosku o pożyczkę. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz B3-6-02, Wskaźniki zadłużenia do dochodów i B3-2-10, Dokładność danych DU, Tolerancje DU i błędy w raporcie kredytowym).

Sprzeczne, poniżające lub błędne informacjePożyczkodawcy są zobowiązani do podjęcia działań, gdy sprzeczne, uwłaczające lub błędne informacje uzasadniają dodatkowe dochodzenie lub uzasadniają podjęcie decyzji odmiennej od zalecenia przedstawionego przez DU. Na przykład, jeśli raport kredytowy odzwierciedla poprzednie wykluczenie, ale informacje nie zostały dokładnie odwzorowane na DU, pożyczkodawca musi wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o gwarantowaniu emisji.

Zduplikowane rekordy publicznePozycje, które zwykle pojawiają się w sekcji Rejestrów publicznych raportu kredytowego (orzeczenia, bankructwa, egzekucje i zastawy podatkowe) są często duplikowane, ponieważ agencje kredytowe mogą nie próbować łączyć pozycji o tak poważnym charakterze. W rezultacie pozycje te mogą również pojawić się w więcej niż jednym komunikacie weryfikacyjnym w raporcie o ustaleniach oceny ryzyka. Jeśli z danych raportu kredytowego jasno wynika, że ​​pozycje są duplikatami (identyczne numery kont, data złożenia i kwoty w dolarach), pożyczkodawca może zignorować duplikaty i udokumentować pozycję raz. Jeżeli jednak z raportu kredytowego nie wynika, czy którakolwiek z pozycji jest zduplikowana, pożyczkodawca powinien traktować każdą pozycję indywidualnie i uzyskać wymaganą dokumentację dla każdej pozycji, jak wskazano w komunikatach weryfikacyjnych.

Orzeczenia i zastawyOtwarte wyroki i wszystkie zaległe zastawy, które znajdują się w sekcji „Dokumentacja publiczna raportu kredytowego, zostaną zidentyfikowane w raporcie z oceny oceny i muszą zostać spłacone podczas lub przed zamknięciem. Dokumentacja zaspokojenia tych zobowiązań, wraz z weryfikacją środków wystarczających do wywiązania się z tych zobowiązań, musi być również przechowywana w stałej kartotece pożyczki.

Zaległości hipoteczneDU stosuje następujące wytyczne do obsługi kredytów z zaległościami w spłacie kredytów hipotecznych:

Jeśli raport kredytowy któregokolwiek pożyczkobiorcy zawiera tradycję kredytu hipotecznego, która jest przeterminowana o 60 lub więcej dni, gdy rachunek był ostatnio zgłaszany przez kredytodawcę, a rachunek został zgłoszony w ciągu 12 miesięcy przed datą raportu kredytowego, plik sprawy pożyczki otrzyma Polecenie z Uwaga zalecenie i nie będzie kwalifikować się do dostawy do Fannie Mae.

Jeśli istnieje hipoteka, która została ujawniona we wniosku o pożyczkę, ale nie została zgłoszona w raporcie kredytowym, lub hipoteka znajduje się w raporcie kredytowym z saldem do spłaty, ale historia płatności nie została zgłoszona w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, DU wyda komunikat wymagający od pożyczkodawcy potwierdzenia, że ​​na koncie nie są dwie lub więcej płatności przeterminowane na dzień złożenia wniosku oraz że nie jest on przeterminowany o dwie lub więcej płatności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeśli pożyczkodawca stwierdzi, że pożyczkobiorca ma kredyt hipoteczny, który jest przeterminowany o dwie lub więcej płatności lub był przeterminowany o dwie lub więcej płatności w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to sprawa pożyczki nie kwalifikuje się do dostarczenia Fannie Mae.

Kredytobiorcy nie mogą aktualizować przeterminowanych rachunków hipotecznych przed zamknięciem, aby obejść politykę Fannie Mae dotyczącą przeterminowanych kredytów hipotecznych. Jednak pożyczkodawca może zachować pewną swobodę w odniesieniu do stosowania tej polityki, jeśli stwierdzi i udokumentuje, że stan konta, w którym jest przeterminowany, nie był winą pożyczkobiorcy – na przykład, jeśli jednostka obsługująca niewłaściwie zastosowała płatność pożyczkobiorcy lub ją utraciła.

Pliki pożyczek otrzymają niekwalifikowalną rekomendację z powodu nadmiernej wcześniejszej zaległości w spłacie kredytu hipotecznego, jeśli pożyczkobiorca ma w swoim raporcie kredytowym tradycję dotyczącą kredytów hipotecznych, która ma co najmniej jedno 60-, 90-, 120- lub 150-dniowe opóźnienie w spłacie w ciągu 12 miesięcy przed datą raportu kredytowego.

Powyższe zasady będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji hipotecznych, w tym pierwszego zastawu, drugiego zastawu, pożyczek remontowych, HELOC i kredytów hipotecznych.

Underwriting, gdy raport kredytowy zawiera niedokładne informacje o zaległościach hipotecznych

Gdy DU zidentyfikuje zaległość w spłacie kredytu hipotecznego w raporcie kredytowym, a informacje są niedokładne, pożyczkodawca może poinstruować DU, aby zignorował informacje o zaległości w spłacie kredytu hipotecznego w raporcie kredytowym. Odbywa się to poprzez wpisanie „Confirmed Mtg Del Incorrect w polu Objaśnienia dla pytania f. w sekcji Deklaracje wniosku o pożyczkę online i ponowne przesłanie sprawy pożyczki do DU. Gdy plik sprawy pożyczki zostanie ponownie przedłożony DU, informacje o zaległej spłacie kredytu hipotecznego w raporcie kredytowym nie będą wykorzystywane.

Jeśli pożyczkodawca wpisze „Potwierdzone Mtg Del Incorrect, pożyczkodawca musi udokumentować, że hipoteka nie jest obecnie przeterminowana o 60 dni lub więcej i nie była przeterminowana o 60 lub więcej dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zaległe, windykacja i odpis z kont innych niż hipoteczneRachunki zgłoszone jako przeterminowane (nie zgłoszone jako rachunki inkasa) muszą zostać zaktualizowane.

W przypadku nieruchomości z jednym lokalem mieszkalnym, pożyczkobiorcy nie są zobowiązani do spłacania zaległych windykacji ani obciążeń innych niż hipoteka – niezależnie od kwoty.

Uwaga : Jeśli pożyczkodawca zaznaczy konto windykacyjne opłacone do zamknięcia we wniosku o pożyczkę online, DU wyda komunikat w raporcie DU Underwriting Findings stwierdzający, że windykacja musi zostać zapłacona.

W przypadku dwóch do czterech lokali zajmowanych przez właściciela i drugiego domu, przed zamknięciem lub w momencie zamknięcia należy w całości opłacić windykację i odpisy nieobjęte hipoteką w łącznej wysokości ponad 5000 USD.

W przypadku nieruchomości inwestycyjnych indywidualne konta windykacyjne i rachunki odpisowe niezwiązane z hipoteką o wartości równej lub wyższej niż 250 USD oraz rachunki o łącznej wartości przekraczającej 1000 USD muszą zostać w całości opłacone przed lub w momencie zamknięcia.

Upadłość, egzekucja, akt zastępujący przejęcie, sprzedaż przed zamknięciem i odpis z rachunków hipotecznychZgodnie z wymogami B3-5.3-07, Znaczące odbiegające od okoliczności zdarzenia kredytowe – okresy oczekiwania i ponowne ustanowienie kredytu, musi upłynąć okres czasu („okres oczekiwania) po istotnym, uwłaczającym zdarzeniu kredytowym, zanim kredytobiorca będzie kwalifikował się do nowego pożyczka do sprzedaży Fannie Mae. Okres oczekiwania rozpoczyna się w dniu zakończenia, spłaty lub zwolnienia (w stosownych przypadkach) niekorzystnego zdarzenia kredytowego i kończy się w dniu wypłaty nowej pożyczki. Ponieważ DU nie ma daty wypłaty przedmiotowej pożyczki, DU wykorzystuje datę raportu kredytowego do pomiaru, czy odpowiedni okres oczekiwania został zachowany. Ponieważ jednak data raportu kredytowego może nie skutkować dokładnym wyliczeniem okresu oczekiwania (jest wcześniejsza niż data wypłaty),pożyczkodawca może wykorzystać datę wypłaty do potwierdzenia, że ​​okres oczekiwania został zachowany. Dodatkowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.

Jeżeli daty zakończenia, zwolnienia lub zwolnienia (jeśli dotyczy) odzwierciedlone w raporcie kredytowym są kompletne i wydają się zgodne z obowiązującymi wymogami dotyczącymi okresu oczekiwania, DU wyda zalecenie, ale pożyczkodawca musi nadal potwierdzić, że okres oczekiwania został dotrzymany i może oprzeć swoje ustalenie na dacie wypłaty nowej pożyczki.

Jeśli daty zakończenia, zwolnienia lub zwolnienia (jeśli dotyczy) odzwierciedlone w raporcie kredytowym są kompletne, ale nie wydają się zgodne z obowiązującymi wymogami dotyczącymi okresu oczekiwania, zostanie wydana rekomendacja Polecenie z ostrożnością. DU wykorzystuje datę raportu kredytowego, aby określić, czy odpowiedni okres oczekiwania został zachowany. Pożyczkodawca może uzyskać zaktualizowany raport kredytowy i ponownie przesłać plik sprawy pożyczki DU po upływie wymaganego czasu lub ręcznie zagwarantować pożyczkę, korzystając z daty wypłaty, aby potwierdzić, że okres oczekiwania został dotrzymany.

Jeżeli daty zakończenia, zakończenia lub zwolnienia (jeśli dotyczy) odzwierciedlone w raporcie kredytowym są niekompletne, pożyczkodawca musi potwierdzić, że okres oczekiwania został dotrzymany i może oprzeć swoje ustalenie na dacie wypłaty nowej pożyczki.

DU określi, czy data zdarzenia mieściła się w odpowiednim okresie oczekiwania. Rekomendacja nie ulegnie jednak zmianie, a pożyczkodawca musi potwierdzić spełnienie wymogu okresu oczekiwania i może oprzeć swoje ustalenie na dacie wypłaty nowej pożyczki.

Uwaga : Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące znaczących zdarzeń odbiegających od normy, patrz B3-5.3-07, Znaczące odstępstwa kredytowe – okresy oczekiwania i ponowne ustanowienie kredytu. DU nie jest w stanie określić, czy niekorzystne zdarzenie kredytowe kredytobiorcy było wynikiem okoliczności łagodzących. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz poniżej, jak postępować z okolicznościami łagodzącymi, oraz B3-5.3-08, Okoliczności łagodzące w przypadku uznania za odstępstwa.

BankructwoDU stosuje następujące wytyczne do wcześniejszych upadłości:

Jeśli upadłość na podstawie rozdziału 13 została rozwiązana w ciągu ostatnich dwóch lat, umorzona w ciągu ostatnich czterech lat lub złożona, ale ani nie umorzona, ani odrzucona w ciągu ostatnich czterech lat, sprawa pożyczki otrzyma rekomendację Polecenie z ostrożnością i nie będzie kwalifikować się do dostarczenia Fannie Mae.

Jeśli bankructwo nieobjęte rozdziałem 13 zostało ogłoszone, umorzone lub umorzone w ciągu ostatnich czterech lat, plik sprawy pożyczki otrzyma rekomendację Polecenie z ostrożnością i nie będzie kwalifikował się do dostarczenia Fannie Mae.

DU nie weźmie pod uwagę informacji o upadłości w publicznym rejestrze raportu kredytowego, jeśli upadłość jest datowana na więcej niż siedem lat przed datą raportu kredytowego.

DU nie weźmie pod uwagę rachunków tradeline, które są zgłoszone z kodem statusu upadłości lub kodem sposobu płatności (MOP) „7, jeśli co najmniej jedno bankructwo zostało zgłoszone do publicznego rejestru w ciągu siedmiu lat od daty zgłoszenia kredytu. W tym scenariuszu DU zakłada, że ​​data złożenia, a data umieszczona w rejestrze publicznym jest dokładniejsza niż daty na linii handlowej; tj. konkretne daty złożenia i zwolnienia nie istnieją na rynku.

DU będzie korzystał z rachunków tradycyjnych, które są zgłoszone z kodem statusu upadłości lub kodem MOP „7, jeśli w ciągu siedmiu lat od daty raportu kredytowego nie ogłoszono upadłości w publicznym rejestrze. W tym scenariuszu pożyczkodawca będzie musiał zweryfikować rzeczywiste daty złożenia i zwolnienia, aby ustalić, czy upadłość jest zgodna z polityką upadłości DU.

DU nie jest w stanie określić, czy złożono wiele wniosków ze względu na sposób, w jaki upadłości są zgłaszane do raportu kredytowego. DU wyda komunikat, gdy okaże się, że mogło być wiele wniosków o ogłoszenie upadłości. Komunikat ten będzie zawierał listę wszystkich upadłości widocznych w raporcie kredytowym i poinstruuje pożyczkodawców, aby upewnić się, że plik sprawy pożyczki spełnia kryteria gwarantowania scenariuszy pożyczek z wieloma bankructwami.

Underwriting, gdy raport kredytowy zawiera niedokładne informacje o upadłości

Gdy DU stwierdzi upadłość w raporcie kredytowym, a informacje są niedokładne, pożyczkodawca może polecić DU, aby zignorował informacje o upadłości w raporcie kredytowym w ocenie kwalifikowalności. Odbywa się to poprzez wpisanie „Potwierdzone niepoprawne CR BK w Objaśnieniu złożonym dla pytania b. w sekcji Deklaracje wniosku o pożyczkę online i ponowne przesłanie sprawy pożyczki do DU. Gdy sprawa pożyczki zostanie ponownie przedłożona DU, informacje o upadłości w raporcie kredytowym nie będą wykorzystywane.

Jeżeli pożyczkodawca wpisuje „Potwierdzone CR BK Niepoprawne, pożyczkodawca musi udokumentować, że upadłość na podstawie rozdziału 13 została zakończona dwa lub więcej lat lub umorzona cztery lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki, lub że upadłość nieobjęta rozdziałem 13 została spłacone lub umorzone cztery lata lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki

Ubezpieczenie w przypadku upadłości spowodowanej okolicznościami łagodzącymi

Kiedy DU stwierdzi upadłość w raporcie kredytowym, a upadłość była spowodowana okolicznościami łagodzącymi, pożyczkodawca może poinstruować DU, aby zignorował informacje o upadłości w raporcie kredytowym w ocenie kwalifikowalności. W tym celu należy wpisać „Potwierdzone CR BK EC w polu Objaśnienie dla pytania b. w sekcji Deklaracje wniosku o pożyczkę online i ponowne przesłanie sprawy pożyczki do DU. Gdy sprawa pożyczki zostanie ponownie przedłożona DU, informacje o upadłości w raporcie kredytowym nie będą wykorzystywane.

Jeśli pożyczkodawca wpisuje „Potwierdzone CR BK EC, pożyczkodawca musi udokumentować, że upadłość była spowodowana okolicznościami łagodzącymi oraz że upadłość na podstawie rozdziału 13 została oddalona dwa lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki lub że Upadłość na mocy rozdziału 13 została umorzona lub umorzona dwa lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki.

WykluczenieDU stosuje następujące wytyczne do wcześniejszych egzekucji:

Rachunki hipoteczne, w tym pierwsze zastawy, drugie zastawy, pożyczki na ulepszenia domu, HELOC i kredyty hipoteczne na dom, będą identyfikowane jako wykluczone, jeśli istnieje kod MOP wynoszący „8 lub kod uwag wskazujący, że w dane raportu kredytowego i związane z tradeline.

Jeśli wykluczenie zostało zgłoszone w ciągu siedmiu lat przed datą raportu kredytowego, plik sprawy pożyczki otrzyma rekomendację Polecenie z ostrożnością i nie będzie kwalifikował się do dostarczenia Fannie Mae.

Jeżeli zarówno data złożenia, jak i data spełnienia egzekucji są nieznane, ale wydaje się, że wykluczenie nastąpiło w ciągu siedmiu lat przed datą raportu kredytowego, pożyczkodawca musi potwierdzić, że wykluczenie nie nastąpiło w ciągu ostatnich siedmiu lat. -roczny okres.

Przepisy dotyczące wykluczenia różnią się w zależności od stanu, a czas potrzebny do zakończenia procesu może się różnić w zależności od stanu. DU zakłada, że ​​data zgłoszenia egzekucji na linii transakcyjnej jest datą sprzedaży lub likwidacji egzekucji. Pożyczkodawca musi potwierdzić, że wszystkie egzekucje są spełnione.

Konta hipoteczne, które zostaną zidentyfikowane jako akt zastępujący egzekucję lub sprzedaż przed przejęciem, nie będą identyfikowane jako przejęcie.

Underwriting w przypadku niedokładnych informacji o wykluczeniu

Gdy dalszy użytkownik wykryje zamknięcie dostępu do transakcji w raporcie kredytowym, a informacje dotyczące egzekucji na tej linii transakcji są niedokładne, pożyczkodawca może poinstruować DU, aby zignorował informacje o egzekucji w raporcie kredytowym w ocenie kwalifikowalności. Odbywa się to poprzez wpisanie „Confirmed CR FC Incorrect w polu Objaśnienie dla pytania c. w sekcji Deklaracje wniosku o pożyczkę online i ponowne przesłanie sprawy pożyczki do DU. Gdy sprawa pożyczki zostanie ponownie przedłożona dalszemu użytkownikowi, informacje dotyczące egzekucji ze strategii kredytowej nie będą wykorzystywane w ocenie kwalifikowalności.

Jeśli pożyczkodawca wpisze „Potwierdzone CR FC Niepoprawne, pożyczkodawca musi następnie udokumentować, że wykluczenie zostało zakończone siedem lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki lub że rachunek nie podlegał egzekucji, a pożyczka jest zgodna ze wszystkimi innymi mającymi zastosowanie wymagania.

Underwriting w przypadku zaistnienia okoliczności łagodzących

Gdy DU zidentyfikuje zamknięcie dostępu do transakcji w raporcie kredytowym i że wykluczenie było spowodowane okolicznościami łagodzącymi, pożyczkodawca może poinstruować DU, aby zignorował informacje o wykluczeniu w raporcie kredytowym w ocenie kwalifikowalności. W tym celu należy wpisać „Potwierdzone CR FC EC w polu Objaśnienie pytania c. w sekcji Deklaracje wniosku o pożyczkę online i ponowne przesłanie sprawy pożyczki do DU. Gdy plik sprawy pożyczki zostanie ponownie przedłożony dalszemu użytkownikowi, informacje dotyczące egzekucji ze strategii kredytowej nie będą wykorzystywane w ocenie kwalifikowalności.

Jeśli pożyczkodawca wpisuje „Potwierdzone CR FC EC, pożyczkodawca musi następnie udokumentować, że wykluczenie było spowodowane okolicznościami łagodzącymi, zamknięcie zostało zakończone trzy lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki, a pożyczka spełnia wszystkie inne wymogi specyficzne dla wykluczenia ze względu na okoliczności łagodzące.

Akt zastępujący wykluczenieDU stosuje następujące wytyczne do wcześniejszych DIL:

DU określi, czy linia handlowa kredytu hipotecznego jest DIL, używając określonych kodów uwag, które są obecne w danych raportu kredytowego i są powiązane z linią handlową.

Kiedy DU identyfikuje DIL, pożyczkodawca musi udokumentować, że zdarzenie zostało zakończone cztery lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki lub dwa lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki, gdy pożyczkodawca potwierdzi, że pożyczka hipoteczna została spełniona obowiązujące ramy czasowe i wymogi kwalifikowalności dotyczące aktu zastępującego zamknięcie dostępu do rynku ze względu na okoliczności łagodzące.

Sprzedaż przed zamknięciem lub krótka sprzedażDU określi, czy kredyt hipoteczny jest PFS przy użyciu określonych kodów uwag, które są obecne w danych raportu kredytowego i są powiązane z linią handlową.

Kiedy DU identyfikuje PFS, pożyczkodawca musi udokumentować, że zdarzenie zostało zakończone cztery lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki lub dwa lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki, kiedy pożyczkodawca potwierdzi, że pożyczka hipoteczna została spełniona mające zastosowanie ramy czasowe i wymogi kwalifikujące do sprzedaży przed zamknięciem z powodu okoliczności łagodzących.

Odpis z kont hipotecznychKonta hipoteczne, w tym pierwsze zastawy, drugie zastawy, pożyczki na ulepszenia domu, HELOC i kredyty hipoteczne, będą identyfikowane jako odpis, jeśli kod MOP wynosi „9 (pobranie lub odpis) i nie ma informacje wskazujące na rachunek mogą również podlegać egzekucji (kod MOP „8 lub kod uwag o przejęciu), akcie zastępującym zajęcie (kod uwag DIL) lub sprzedaży przed zamknięciem (kod uwag PFS).

Gdy DU zidentyfikuje odpis na hipotecznej linii handlowej, pożyczkodawca musi udokumentować, że zdarzenie zakończyło się cztery lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki lub dwa lub więcej lat od daty wypłaty nowej pożyczki, gdy pożyczkodawca potwierdza, że ​​kredyt hipoteczny spełnia obowiązujące ramy czasowe i spełnia wymogi kwalifikujące do umorzenia ze względu na okoliczności łagodzące.

Poli wie. Po prostu zapytaj.

Ask Poli zawiera ekskluzywne pytania i odpowiedzi oraz nie

tylko – a także oficjalną

treść Przewodnika sprzedaży i obsługi .

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy