Instrument dłużny

17.02.2021
Category: Przez Rząd

Co to jest instrument dłużny?

Instrument dłużny to narzędzie, które jednostka może wykorzystać do pozyskania kapitału. Jest to udokumentowane, wiążące zobowiązanie, które zapewnia podmiotowi środki finansowe w zamian za przyrzeczenie od podmiotu spłaty pożyczkodawcy lub inwestora zgodnie z warunkami umowy. Umowy dotyczące instrumentów dłużnych zawierają szczegółowe postanowienia dotyczące transakcji, takie jak zastosowane zabezpieczenie, stopa procentowa, harmonogram spłaty odsetek oraz, w stosownych przypadkach, okres zapadalności.

Co to są instrumenty dłużne?Zrozumienie instrumentów dłużnych

Za instrument dłużny można uznać każdy rodzaj instrumentu sklasyfikowanego głównie jako dług. Instrumenty dłużne to narzędzia, które osoba fizyczna, podmiot rządowy lub podmiot gospodarczy może wykorzystać w celu pozyskania kapitału. Instrumenty dłużne zapewniają kapitał podmiotowi, który obiecuje spłacić kapitał w czasie. Karty kredytowe, linie kredytowe, pożyczki i obligacje mogą być rodzajami instrumentów dłużnych.

Zwykle termin instrument dłużny koncentruje się przede wszystkim na kapitale dłużnym pozyskanym przez podmioty instytucjonalne. Podmioty instytucjonalne mogą obejmować rządy oraz firmy prywatne i publiczne. Dla celów rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa, ogólnie przyjęte zasady rachunkowości Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (GAAP) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości mogą nakładać pewne wymogi dotyczące przedstawiania różnych rodzajów instrumentów dłużnych w sprawozdaniach finansowych jednostki.

Rynki emisji dla podmiotów zinstytucjonalizowanych różnią się znacznie w zależności od rodzaju instrumentu dłużnego. Karty kredytowe i linie kredytowe to rodzaj instrumentów dłużnych, z których instytucja może korzystać w celu pozyskania kapitału. Te odnawialne linie dłużne mają zwykle prostą strukturę i są dostępne tylko dla jednego pożyczkodawcy. Zazwyczaj nie są one również związane z pierwotnym ani wtórnym rynkiem sekurytyzacji. Bardziej złożone instrumenty dłużne będą wymagały zaawansowanej struktury kontraktów i zaangażowania wielu pożyczkodawców lub inwestorów, zazwyczaj inwestujących na zorganizowanym rynku.

Struktura i rodzaje instrumentów

Zadłużenie jest zazwyczaj najlepszym wyborem do pozyskiwania kapitału instytucjonalnego, ponieważ ma określony harmonogram spłaty, a tym samym mniejsze ryzyko, które pozwala na niższe spłaty odsetek. Dłużne papiery wartościowe to bardziej złożony rodzaj instrumentu dłużnego, który wymaga bardziej rozbudowanej strukturyzacji. Jeżeli podmiot instytucjonalny decyduje się na strukturę zadłużenia w celu pozyskania kapitału od wielu pożyczkodawców lub inwestorów za pośrednictwem zorganizowanego rynku, jest zwykle określany jako dłużny instrument zabezpieczający. Dłużne instrumenty zabezpieczające to złożone, zaawansowane instrumenty dłużne o strukturze umożliwiającej emisję wielu inwestorom. Do najpowszechniejszych instrumentów dłużnych należą: obligacje skarbowe USA, obligacje komunalne i obligacje korporacyjne. Podmioty emitują te dłużne papiery wartościowe, ponieważ struktura emisji umożliwia pozyskanie kapitału od wielu inwestorów.Dłużne papiery wartościowe mogą mieć strukturę krótko- lub długoterminową. Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe są zwracane inwestorom i zamykane w ciągu jednego roku. Długoterminowe dłużne papiery wartościowe wymagają płatności na rzecz inwestorów przez ponad rok. Podmioty zazwyczaj strukturyzują oferty dłużnych papierów wartościowych o spłatach od jednego miesiąca do 30 lat.

Poniżej znajduje się zestawienie niektórych z najczęściej używanych dłużnych instrumentów zabezpieczających wykorzystywanych przez podmioty do pozyskiwania kapitału.

Amerykańskie papiery skarbowe występują w wielu formach oznaczonych na krzywej dochodowości amerykańskich obligacji skarbowych. Departament Skarbu USA emituje dłużne papiery wartościowe na okres jednego miesiąca, dwóch miesięcy, trzech miesięcy, sześciu miesięcy, jednego roku, dwóch lat, trzech lat, pięciu lat, siedmiu lat, dziesięciu lat, 20 lat. zapadalności roczne i 30-letnie. Każda z tych ofert jest dłużnym instrumentem zabezpieczającym oferowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych ogółowi społeczeństwa w celu pozyskania kapitału na finansowanie rządu.

Obligacje komunalne to rodzaj dłużnego instrumentu zabezpieczającego emitowanego przez agencje rządu USA w celu finansowania projektów infrastrukturalnych. Inwestorzy w obligacje komunalne to przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni, tacy jak fundusze inwestycyjne.

Obligacje korporacyjne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych, które jednostka może zorganizować w celu pozyskania kapitału od wszystkich inwestorów. Instytucjonalni inwestorzy w fundusze wspólnego inwestowania są zwykle jednymi z najbardziej znaczących inwestorów w obligacje korporacyjne, ale osoby z dostępem do usług maklerskich mogą również mieć możliwość inwestowania w emisje obligacji korporacyjnych. Obligacje korporacyjne posiadają również aktywny rynek wtórny, z którego korzystają zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni.

Spółki tworzą obligacje korporacyjne o różnych terminach zapadalności. Struktura zapadalności obligacji korporacyjnych jest czynnikiem wpływającym na stopę procentową oferowaną przez obligację.

Alternatywne Strukturyzowane Zabezpieczenia Długów

Na rynku dostępnych jest również wiele alternatywnych strukturyzowanych dłużnych papierów wartościowych, wykorzystywanych głównie jako dłużne instrumenty zabezpieczające przez instytucje finansowe. Oferty te obejmują pakiet aktywów wyemitowany jako dłużny papier wartościowy. Instytucje finansowe lub agencje finansowe mogą zdecydować się na łączenie produktów ze swojego bilansu w jedną ofertę dłużnych papierów wartościowych. Jako instrument zabezpieczający, oferta podnosi kapitał dla instytucji, jednocześnie segregując powiązane aktywa.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy