Konta wspólne – czyje to pieniądze?

17.02.2021
Category: Należy Pamiętać

Wspólne rachunki bankowe mogą być elastycznym i praktycznym rozwiązaniem w codziennym zarządzaniu pieniędzmi. Wiele par ma wspólne konta, aby ułatwić płacenie rachunków i organizowanie finansów domowych. Nierzadko zdarza się, że starsi rodzice proszą jedno ze swoich dzieci, aby zostało wspólnym sygnatariuszem ich konta bankowego, aby pomagać im w prowadzeniu konta w miarę starzenia się. Jednak wspólne konta mogą stwarzać kilka problemów, jeśli jeden z posiadaczy rachunków umrze. Obejmują one ilościowe określenie zakresu udziału zmarłego w funduszach, określenie, kto jest uprawniony do otrzymania tych środków oraz ustalenie traktowania podatku od spadków.

Problemy spadkoweZwykle saldo na wspólnym koncie przechodzi na pozostającego przy życiu posiadacza konta w przypadku śmierci na mocy prawa do przeżycia, poza warunkami testamentu zmarłego. Dzieje się tak, ponieważ prawie wszystkie rachunki wspólne będą prowadzone raczej jako „współ najemcy niż jako „wspólni najemcy. W konsekwencji często nie ma potrzeby czekać na testament; osoba, która przeżyła, po prostu dostarczy akt zgonu do banku, a on przeleje pieniądze na jedyne nazwisko tej osoby. Zwykłe upoważnienie na wspólnym rachunku bankowym przewiduje to i umożliwia każdej z wymienionych stron wypłatę całej kwoty na jej własną korzyść za życia obojga. Jednak, chociaż może to być sytuacja wyjściowa w odniesieniu do posiadaczy rachunków i banku, stronywzajemne prawa mogą zależeć od tego, co jeszcze uzgodnili, w jakim celu konto zostało otwarte i jak było prowadzone.

Prawdziwe stanowisko może wymagać dokładnego rozważenia. Może to być trudne zadanie polegające na zestawieniu ze sobą faktów i okoliczności, czasami z ostrością, ponieważ zwykle nie ma pisemnego dowodu, który wyjaśniłby stanowisko. Wspólne rachunki są często prowadzone na podstawie nieformalnego wzajemnego porozumienia między posiadaczami rachunków, ale kiedy jeden z nich umrze, może to być trudne do ustalenia.

Zostało to wykazane w niedawnej sprawie Drakeford przeciwko Cotton and Stain EWHC 1414 (rozdz.), W której starsza matka założyła i całkowicie sfinansowała wspólne konto bankowe z jedną ze swoich córek. Uzgodniono, że w chwili założenia wspólnego konta zmarła nie miała zamiaru dawać córce korzyści. Jednak z biegiem czasu intencje matki uległy zmianie, ponieważ dała jasno do zrozumienia córce i synowi, że córka powinna odziedziczyć konto po jej śmierci. Sąd doszedł do takiego wniosku po przeanalizowaniu otaczających okoliczności, w tym dowodów na to, że matka pokłóciła się ze swoją drugą córką i chciał ją wydziedziczyć.

Istnieje długa linia spraw dotyczących wspólnych rachunków bankowych z różnymi wynikami, ponieważ każdy z nich skupia się na własnych faktach. Intencje stron są kluczowe, ale najlepiej byłoby, gdyby stanowisko zostało odpowiednio udokumentowane.

Kwestie podatkoweKonta wspólne są wspólne dla małżonków i partnerów. Podczas gdy obaj żyją, odsetki ze wspólnego konta bankowego są zwykle opodatkowane w wysokości 50/50, ponieważ są traktowani jako posiadacze funduszy w równych częściach. Jeśli fundusze są posiadane w nierównych udziałach, nadal będą podlegać opodatkowaniu na zasadzie 50/50, chyba że złożą wspólną deklarację dotyczącą opodatkowania zgodnie z ich korzystnymi interesami. Inni posiadacze rachunków wspólnych będą zazwyczaj przechowywać fundusze jako „współ najemcy i będą również podlegać równym opodatkowaniu od dochodu, chyba że w rzeczywistości posiadają fundusze nierówno jak „wspólni najemcy, w którym to przypadku będą podlegać podatkowi dochodowemu udział w odsetkach.

HMRC przywiązuje dużą wagę do wspólnych kont po śmierci, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi znaczna kwota podatku. Nie są zbytnio zainteresowani wspólnymi rachunkami prowadzonymi przez małżonków i partnerów cywilnych, w przypadku których środki przekazywane przez jednego małżonka lub partnera cywilnego są zwykle w 100% zwolnione z podatku od spadków.

Jednak w przypadku par niezamężnych i innych kombinacji posiadaczy wspólnych rachunków wymagany będzie dokładniejszy nadzór co do wysokości należnego podatku i tego, kto jest za niego odpowiedzialny. Nie można zakładać, że zmarły będzie traktowany jako posiadacz 50% środków i że podatek spadkowy będzie dotyczył tylko tej połowy udziału. Podobnie nie można założyć, że jakikolwiek należny podatek od spadków zostanie zapłacony z majątku ogólnego zmarłego; częściej będzie to płatne przez pozostałego przy życiu współposiadacza rachunku, jeśli odziedziczy fundusze w drodze pośmiertnej.

Zwrot podatku od spadków, który należy złożyć po śmierci, zawiera zaskakującą ilość szczegółów, w tym:

 • imię i nazwisko drugiego posiadacza rachunku i jego stosunek do zmarłego;
 • datę rozpoczęcia współwłasności;kwotę przekazaną przez każdego współwłaściciela;jak potraktowano dochód z konta;wypłaty ze wspólnego konta.HMRC zwykle uznaje każdego posiadacza rachunku za uprawnionego do części rachunku przypadającej na jego składki. Jeśli więc zmarły przekazał wszystkie pieniądze, cała kwota zostanie obciążona podatkiem spadkowym w przypadku jego śmierci. Zastrzeżenie zasad świadczeń ma miejsce, gdy osoba wpłaca środki na wspólnym koncie z kimś innym i albo otrzymuje wszystkie odsetki, albo ma prawo do wypłaty wszystkich pieniędzy (jak zwykle). Wypłaty są generalnie wliczane do wkładów każdej ze stron, ale w przypadku dużej aktywności na koncie może być niezwykle trudno rozwikłać te ruchy.

  Wszelkie wypłaty przekraczające fundusze dostarczone przez każdego współwłaściciela potencjalnie będą stanowić prezent dla drugiej strony. To samo w sobie ma konsekwencje podatkowe od spadków i może być również istotne dla celów podatku dochodowego. Inna niedawna sprawa, Pflum przeciwko HMRC UKFTT 365 (TC), dotyczyła kwestii, czy wypłaty ze wspólnego rachunku bankowego są przekazami podlegającymi opodatkowaniu. Konto, które zostało w całości sfinansowane przez rezydenta Wielkiej Brytanii bez miejsca zamieszkania, zostało wykorzystane przez jego dziewczynę w Wielkiej Brytanii. Uznano, że wypłaty stały się własnością dziewczyny i w tamtym czasie nie były to przekazy podlegające opodatkowaniu.

  Jednak od ustawy o finansach z 2008 r. Chłopak podlegałby opodatkowaniu od wypłat swojej dziewczyny w tych samych okolicznościach, w których byłaby „osobą właściwą w stosunku do niego.

  Te niedawne przypadki przypominają o niektórych kwestiach, o których należy pamiętać w przypadku wspólnych rachunków, w przypadku których sytuacja może być bardziej skomplikowana, niż się początkowo wydaje.

  15 października 2012

  Aby wyświetlić nowsze artykuły, kliknij tutaj lub odwiedź naszą stronę na Twitterze.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy