Umorzenie

17.02.2021
Category: Mogą Również

Co to jest odpis?

Odpis to czynność księgowa, która zmniejsza wartość składnika aktywów, jednocześnie obciążając rachunek zobowiązań. Jest używany przede wszystkim w najbardziej dosłownym znaczeniu przez firmy, które chcą rozliczyć niespłacone zobowiązania kredytowe, niespłacone należności lub straty na przechowywanych zapasach. Ogólnie można go również określić jako coś, co pomaga obniżyć roczny rachunek podatkowy.

Umorzenie

Zrozumienie odpisów

Przedsiębiorstwa regularnie wykorzystują odpisy księgowe do rozliczania strat na aktywach związanych z różnymi okolicznościami. W związku z tym w bilansie odpisy zwykle obejmują obciążenie rachunku wydatków i uznanie powiązanego konta aktywów. Każdy scenariusz odpisów będzie inny, ale zazwyczaj wydatki będą również wykazywane w rachunku zysków i strat po odjęciu wszelkich przychodów już zaraportowanych.

Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) szczegółowo opisują zapisy księgowe wymagane do odpisu. Dwie najczęstsze metody księgowania odpisów biznesowych obejmują metodę odpisów bezpośrednich i metodę odpisów. Używane wpisy będą zwykle różne w zależności od każdego indywidualnego scenariusza. Trzy z najczęstszych scenariuszy odpisów biznesowych obejmują niespłacone pożyczki bankowe, niespłacone należności i straty na przechowywanych zapasach.

Instytucje finansowe korzystają z kont odpisów, gdy wyczerpały wszystkie metody windykacji. Odpisy mogą być ściśle powiązane z rezerwami instytucji na straty kredytowe, które są innym rodzajem rachunku bezgotówkowego, który zarządza oczekiwaniami dotyczącymi strat z tytułu niespłaconych długów. Rezerwy na straty kredytowe służą jako prognoza niespłaconych długów, podczas gdy odpisy są działaniem końcowym.

Firma może potrzebować odpisu po ustaleniu, że klient nie zapłaci swojego rachunku. Ogólnie rzecz biorąc, w bilansie będzie to wiązało się z obciążeniem konta niespłaconych należności jako zobowiązaniem i uznaniem należności.

Może istnieć kilka powodów, dla których firma może musieć odpisać część swoich zapasów. Zapasy mogą zostać zgubione, skradzione, zepsute lub przestarzałe. W bilansie odpisywanie zapasów zwykle wiąże się z obciążeniem kosztami wartości zapasów, które nie nadają się do użytku, oraz uznaniem ich wartości.

Kluczowe wnioski

  • Odpis dotyczy przede wszystkim kosztów księgowych działalności gospodarczej wykazanych w celu uwzględnienia nieotrzymanych płatności lub strat na aktywach.
  • Trzy typowe scenariusze wymagające odpisów biznesowych obejmują niespłacone pożyczki bankowe, niespłacone należności i straty na przechowywanych zapasach.
  • Odpisy to koszt biznesowy, który zmniejsza dochód do opodatkowania w rachunku zysków i strat.

Podatki

Termin odpisanie można również luźno stosować do wyjaśnienia czegoś, co zmniejsza dochód do opodatkowania. W związku z tym potrącenia, kredyty i wydatki ogółem mogą być określane jako odpisy.

Firmy i osoby fizyczne mają możliwość ubiegania się o pewne odliczenia, które zmniejszają ich dochód podlegający opodatkowaniu. Urząd Skarbowy umożliwia osobom fizycznym ubieganie się o standardowe potrącenie z zeznania podatkowego. Osoby fizyczne mogą również wyszczególnić odliczenia, jeśli przekraczają one standardowy poziom odliczeń. Odliczenia pomniejszają skorygowany dochód brutto zastosowany do odpowiedniej stawki podatkowej. Wcześniejsze  

Ulgi podatkowe można również określić jako rodzaj odpisu. Ulgi podatkowe są stosowane do należnych podatków, bezpośrednio obniżając ogólny rachunek podatkowy. Wcześniejsze  

Korporacje i małe firmy mają szeroki zakres wydatków, które kompleksowo zmniejszają dochody podlegające opodatkowaniu. Odpis kosztów zwykle zwiększa wydatki w rachunku zysków i strat, co prowadzi do niższego zysku i niższego dochodu do opodatkowania.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy