Znak członkiem

Znak członkiem
16.10.2020
Category: Rynku Forex

Odchylenie standardowe jest nieocenionym narzędziem do analizy ryzyka.

Duncan Smith / Photodisc / Getty Images

Więcej artykułów

  • 1. Jak zidentyfikować trend na rynku FOREX
  • 2. Teoria prognozowania giełdowego
  • 3. Czy preferowane są akcje skorelowane dodatnio czy ujemnie?

Odchylenie standardowe to pojęcie statystyczne o szerokim zastosowaniu w świecie finansów. Niezależnie od tego, czy inwestujesz w akcje, obligacje czy cenne metale, odchylenie standardowe pomoże Ci ocenić możliwe wyniki i być lepiej przygotowanym na to, co może się nie udać. Chociaż wzór matematyczny na odchylenie standardowe jest nieco złożony, podstawowa idea jest prosta.

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe mierzy, jak bardzo zmienna jest zmienna. Zmienne stabilne z małymi i rzadkimi fluktuacjami mają niskie odchylenie standardowe. Zmienne, które poruszają się dziko, w górę lub w dół, mają wysokie odchylenie standardowe. Na przykład liczba parasoli sprzedawanych w sklepie spożywczym będzie zależała od pogody i wykazywać duże odchylenie standardowe. Ilość sprzedawanego mleka będzie się jednak prawdopodobnie mniej zmieniać i będzie stabilniejsza z dnia na dzień. Odchylenie standardowe sprzedaży mleka będzie zatem mniejsze niż odchylenie standardowe sprzedaży parasolowej.

Wzór matematyczny

Programy obsługujące arkusze kalkulacyjne, takie jak Microsoft Excel, automatycznie obliczają odchylenie standardowe za pomocą kilku naciśnięć klawiszy. Jednak zrozumienie sformułowania pomaga w intuicyjnym zrozumieniu odchylenia standardowego. Najpierw uśredniasz wszystkie wartości zmiennej pod ręką. Następnie odejmujesz średnią od każdej wartości i uzyskujesz różnicę między poszczególnymi obserwacjami a średnią, zwaną również średnią. Następnie wyrównujesz te różnice i dodajesz wynikowe kwadraty. Na koniec dzielisz tę sumę przez liczbę wartości i obliczasz pierwiastek kwadratowy z wyniku, który jest równy odchyleniu standardowemu. Im większe odchylenie każdej wartości od średniej, tym wyższe odchylenie standardowe.

Wnioski o inwestowanie

Odchylenie standardowe zysków z inwestycji jest doskonałą miarą związanego z nią ryzyka. Im wyższe standardowe wahania dziennych zysków w akcjach, tym gwałtowniejsze wahania akcji i wyższe ryzyko. Zaletą odchylenia standardowego jest to, że umożliwia porównanie ryzyka związanego z alternatywami inwestycyjnymi, które są przedmiotem obrotu na różnych rynkach z bardzo różnymi cenami. Na przykład, używając odchylenia standardowego, możesz ocenić, czy sprzedaż obligacji za 1200 USD jest bardziej czy mniej ryzykowna niż obrót akcjami za 10 USD. Nawet inwestycje w różnych walutach można porównać, używając ich odchyleń standardowych.

Wysokie i niskie odchylenia standardowe

Inwestorzy na ogół preferują instrumenty inwestycyjne o niskich historycznych odchyleniach standardowych. Takie instrumenty mają historię łagodnych wahań cen i dlatego jest mniej prawdopodobne, że gwałtownie i nagle spadną w przyszłości. Nie oznacza to jednak, że wszyscy inwestorzy lubią instrumenty o niskim odchyleniu standardowym. Inwestor może celowo szukać niestabilnych akcji, które zostały ostatnio pobite w nadziei, że powinny one gwałtownie wzrosnąć. Wysokie odchylenie standardowe oznacza duże wahania w górę i w dół. Nawet ostrożni inwestorzy mogą racjonalnie zainwestować niewielką część swoich aktywów w takie aktywa finansowe, zwłaszcza jeśli niedawno osiągnęli znaczne zyski, a straty w najgorszym przypadku zniweczyłyby tylko niektóre z ostatnich zysków.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy